Thông tin hướng dẫn khi thực hiện sửa lỗi.
  • Khi thực hiện sửa lỗi vui lòng thoát hoàn toàn khỏi game.
  •  Vui lòng thoát game 2 phút trước khi thực hiện thao tác này!